Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

ORGANITZACIÓ

Patronat

Composició de la Junta del Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Patró en Cap
Sr. Josep Maria Soler Canals

Formen part del Patronat:
President                                           Sr. Jordi Costa Molina

Vicepresidenta 1ª                            Sra. Mª Eulàlia Balañà Vives
Vicepresident 2º                              Sr. Carles Dalmau Ausàs
Tresorera                                           Sra. Eloisa Martínez Torregrosa

Vocal                                                  Sr. Jordi Andreu Soriano
Vocal                                                  Sr. Jordi Bolós Giralt
Vocal                                                  Sr. Josep Maria Durán Bellido
Vocal                                                  Sra. Roser Galí Izard
Vocal                                                  Sra. Silvia Garre Gui
Vocal                                                  Sra. Natalia Martínez Mustienes 
Vocal                                                  Sr. Xavier Riera Garriga

Secretari (no patró)                         Sr. Josep Tresserras Basela

 

Equip Directiu

Formen part de l’equip directiu:
Director – Gerent                                  Sr. Josep Tresserras Basela
                                                                  Es va incorporar a l’entitat l’any 1991
Adjunt a Gerència                                Sr.  Albert Rodríguez Fernández
                                                                  Es va incorporar a l’entitat l’any 2007
Responsable RRHH                             Sra. Laura Aguilera Ferrer
                                                                  Es va incorporar a l’entitat l’any 2010
Responsable Àrea Administrativa     Sr. Juan Carlos Feliziani
                                                                  Es va incorporar a l’entitat l’any 2003
Responsable Àrea Jurídica                 Sr. Antonio Manuel Ferrer Lorenzo
                                                                  Es va incorporar a l’entitat l’any 2007
Responsable Àrea Social                     Sra. Margarita Grau Juan
                                                                  Es va incorporar a l’entitat l’any 1998
Responsable Àrea Comptable            Sr. Ramon Remiro García
                                                                  Es va incorporar a l’entitat l’any 2017

 

Organigrama

L’organigrama de Som – Fundació és el següent:

Calidad Plena Inclusión ISO 9001 ONG Acreditada - Fundación Lealtad