Som | Fundació Catalana Tutelar

caenes
You Are Viewing

PATRONAT I ORGANITZACIÓ

Composició de la Junta del Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, a la qual administra i representa, d’acord amb la Llei i els Estatuts, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Patró en Cap
Sr. Josep Maria Soler Canals

 

Formen part del Patronat:

President                                        Sr. Jordi Costa Molina

Vicepresidenta 1ª                          Sra. Mª Eulàlia Balañà Vives
Vicepresident 2º                           Sr. Carles Dalmau Ausàs
Tresorera                                        Sra. Eloisa Martínez Torregrosa

Vocal                                                Sr. Jordi de Bolòs Giralt
Vocal                                                Sr. Josep (P.Sebastià) Bardolet Pujol
Vocal                                                Sr. Josep Maria Durán Bellido
Vocal                                                Sra. Natalia Martínez Mustienes
Vocal                                                Sr. Jordi Andreu Soriano
Vocal                                                Sr. Xavier Riera Garriga

Secretari (no patró)                       Sr. Josep Tresserras Basela

 

L’organigrama de Som – Fundació és el següent:

Calidad Plena Inclusión ISO 9001